Lokomotywownia

 • Lokomotywownia

  Dziedzicka lokomotywownia (1853-1854) jest najstarszym zakładem pracy w mieście i jest ściśle związana z ulokowaniem w Dziedzicach węzłowej stacji kolejowej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, stanowiąc cenny zabytek techniki. Zachowały się m.in. prostokątna hala parowozowni z 1854 r. (tzw. „hajc” od niemieckiego „Heizhaus”) oraz hala wachlarzowa z czasów rozbudowy dworca.
  GPS: 49°54’56.4 N 19°00’02.2 E
  Zobacz punkt na mapie
  Lokomotywownia była rozbudowywana w latach 1889-1899 (po uruchomieniu drugiego toru kolejowego na odcinku Bogumin – Oświęcim), 1906 i 1910-1914, a gruntownie zmodernizowano ją po II wojnie światowej. Potrzeba budowy lokomotyw w Dziedzicach, przy linii kolejowej łączącej Kraków z Wiedniem, była związana z rosnącym w drugiej połowie XIX wieku ruchem kolejowym na tym odcinku. Była tutaj między innymi wieża wodna zbudowana na początku XX wieku, niezwykle ciekawy zabytek techniki o konstrukcji stalowej, która z powodu znacznej wysokości stanowiła dumę dziedziczan i była oznaką dobrobytu (po II wojnie światowej została rozebrana). Lokomotywownia odegrała ważną rolę w dziejach regionu, będąc bazą dla rozwoju przemysłu lokalnego i kuźnią wybitnych fachowców w różnych specjalnościach. Obok powstała m.in. Walcownia Metali „Dziedzice”, założona w 1896 r. jako „Cynkownia” (Zinkwalzwerk A.G. Dziedzitz) przez księcia Hugo zu Hohenlohe-Öhringen.
 • Depo

  Dedičské depo (1853-1854) je najstarší podnik v meste. Depo bolo založené v súvislosti s postavením železničnej stanice dopravného uzla Dedice v rámci Severnej železnice cisára Ferdinanda. Je to cenná technická pamiatka. Medzi inými sa zachovalo obdĺžnikové rušňové depo z roku 1854 (tzv. „hajc“, z nemeckého slova „Heizhaus”) a kruhové depo postavené počas rozširovania stanice.
  GPS: 49°54’56.4 N 19°00’02.2 E
  Zobraziť miesto na mape
  Depo bolo rozšírené v rokoch 1889-1899 (po otvorení druhej železničnej koľaje na úseku Bohumín – Osvienčim), 1906 a 1910-1914, a po 2. svetovej vojne prešlo generálnou rekonštrukciou. Potreba stavby depa v Dediciach, na železničnej trati vedúcej z Krakova do Viedne, súvisela s nárastom železničnej dopravy na tomto úseku v druhej polovici 19. storočia. Okrem iných stavieb tu stála vodná veža, postavená začiatkom 20. storočia, mimoriadne zaujímavá technická pamiatka s oceľovou konštrukciou, na ktorú boli kvôli jej výške hrdí všetci obyvatelia Dedíc, bola zároveň symbolom prosperity mesta (po 2. svetovej vojne bola veža rozobratá). Depo malo veľmi dôležitú úlohu v dejinách regiónu, výrazne sa pričinilo k rozvoju miestneho priemyslu, a pripravilo množstvo vynikajúcich odborníkov z rôznych odborov. V blízkosti bola medzi inými Valcovňa „Dedice“, založená v roku 1896, známa ako „Zinkovňa“ (nem. Zinkwalzwerk A.G. Dziedzitz), ktorú založil knieža Hugo zu Hohenlohe-Öhringen.
 • Locomotive depot

  The locomotive depot of Dziedzice (1853-1854) is the city’s oldest employment establishment and is closely linked to the fact that an interchange of the Privileged Northern Railway of Emperor Ferdinand is located in Dziedzice, constituting a valuable monument of technique. A rectangular hall of locomotive shed from 1854 (the so-called “hajc” (“stoke”) from German “Heizhaus”) and the fan hall from the times of expansion of the station.
  GPS: 49°54’56.4 N 19°00’02.2 E
  See place on the map
  The locomotive depot was expanded in 1889-1899 (after the second railway track was opened on Bogumin ‒ Oświęcim section) 1906 and 1910-1914, and it was thoroughly upgraded after World War II. The need to construct locomotives in Dziedzice, at the railway line connecting Cracow to Vien, was related to the railway traffic on this section that was growing in the second half of the 19th. A water tower, built in the beginning of the 19th cent., was there ‒ an extremely interesting monument of technique with steel structure which due to a considerable height was the pride of residents of Dziedzice and was the sign of prosperity (it was pulled down after World War II). The locomotive depot played a major role in the history of the region, being the base for development of the local industry and a breeding ground for outstanding experts of various specialities. Close by, “Dziedzice” Metal Rolling Mill was founded in 1896 as “Hot Galvanising Plant” (Zinkwalzwerk A.G. Dziedzitz) by duke Hugo zu Hohenlohe-Öhringen.

Kiedyś | dakedy | in the past

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.