• Ulica Juliusza Słowackiego

  Ulica Juliusza Słowackiego

  Ulica Juliusza Słowackiego | Juliusza Słowackiego Street


Ulica Juliusza Słowackiego

 • Ulica Juliusza Słowackiego

  Najstarsza ulica, która łączyła obiekty przemysłowe Czechowic z dworcem w Dziedzicach. Na długim odcinku biegnie przez dzielnicę Lesisko, powstałą na przełomie XIX i XX wieku na terenie czechowickiego „Dolnego Lasu”. Początek bierze przy Placu Wolności, a za rondem Solidarności biegnie w kierunku dawnego centrum przemysłowego miejscowości.
  GPS: 49°54’47.6 N 19°00’21.2 E
  Zobacz punkt na mapie
  Idąc od ronda w kierunku dworca, po lewej stronie można zobaczyć zabytkowe obiekty – kamienicę Karla Habermana (piekarnia) oraz budynek dawnego Hotelu Pinkusa Langsama (1893). Z kolei idąc ulicą w kierunku wschodnim za rondem, po prawej stronie można dostrzec Kaplicę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (1910-1911, ul. J. Słowackiego 18). Za skrzyżowaniem z ulicą Henryka Sienkiewicza położony jest Park Miejski „Lasek”, założony w latach 90. XIX wieku, wraz z gmachem „Ubezpieczalni” (lata 20. XX w., ul. H. Sienkiewicza 8). Dawne centrum przemysłowe mieściło się po drugiej stronie ulicy. Były tam niegdyś Zakłady „Apollo” produkujące rowery (od 1972 r. Zakład nr 8 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej) a także Zakład Impregnacji Podkładów Kolejowych Guido Rüdgera „Szwelownia” (pierwszy zakład przemysłowy w okolicy, 1872). Ulica kończy się na byłej Rafinerii Nafty „Schodnica” (1896). Obecnie na tych terenach działa nowoczesny przemysł, ale ślady przeszłości miasta można znaleźć do dziś…
 • Ulica Juliusza Słowackiego

  Najstaršia ulica, ktorá spájala priemyselné objekty v Čechoviciach so železničnou stanicou v Dediciach. Na dlhom úseku prechádza cez štvrť Lesisko, ktorá vznikla na prelome 19. a 20 storočia na území čechovického „Dolného lesu”. Začína sa na Námestí Slobody [Placu Wolności] a za okružnou križovatkou Solidarności smeruje k dávnemu priemyselnému centru mesta.
  GPS: 49°54’47.6 N 19°00’21.2 E
  Zobraziť miesto na mape
  Na ceste od okružnej križovatky smerom k železničnej stanici sa na ľavej strane nachádzajú historické budovy – dom Karla Habermana (pekáreň) a budova bývalého Hotela Pinkusa Langsama (1893). Znovu na ulici východným smerom za okružnou križovatkou sa na pravej strane nachádza kaplnka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (1910 – 1911, ul J. Słowackiego 18). Za križovatkou s ulicou Henryka Sienkiewicza sa nachádza mestský park „Lasek“, založený v 90. rokoch 19. storočia, spolu s budovou „Poisťovne“ (postavená v 20. rokoch 20. storočia, ul. H. Sienkiewicza 8). Bývalé priemyselné centrum mesta bolo na druhej strane ulice. Kedysi tam boli závody „Apollo“, ktoré vyrábali bicykle (od roku 1972 ako Závod č. 8 továrne „Fabryka Samochodów Małolitrażowych“ z Bielska-Bielej), a tiež závod „Impregnácia podvalov Guido Rüdgera Szwelownia” (prvý priemyselný podnik v tomto regióne, 1872) Ulica sa končí pri bývalej rafinérii „Schodnica” (1896). Aktuálne tu sídlia moderné priemyselné závody, ale stopy minulosti sa tu dajú nájsť aj dnes…
 • Juliusza Słowackiego Street

  The oldest street which connected industrial facilities from Czechowice with the railway station in Dziedzice. At a long section it runs through Lesisko District established at the turn of the 19th and the 20th cent. in the area of the “Lower Forest” of Czechowice. It begins at the Freedom Square [Plac Wolności], and behind the Solidarity roundabout it runs in the direction of the old industrial centre of the city.
  GPS: 49°54’47.6 N 19°00’21.2 E
  See place on the map
  When going in the direction of the railway station, on the left you can see historic buildings ‒ Karl Haberman’s tenement house (bakery) and the building of the former Pinkus Langsam Hotel (1893). In turn, if you walk along the street in the Eastern direction behind the roundabout, at the right you can see the Chapel of the Lutheran Church of the Augsburg Confession (1910-1911, 18, J. Słowackiego Street). Behind the intersection of Henryka Sienkiewicza Street there is the “Little Forest” City Park, founded in the 1890s, with the “Medical Clinic” (1920s), 8, H. Sienkiewicza Street). The former industrial centre was located at the other side of the street. “Apollo” Plant manufacturing bicycles (from 1972 Plant no. 8 of the Small Car Factory in Bielsko-Biała) and the “Szwelownia” Sleeper Impregnation Plant of Guido Rüdger (the first industrial plant in the region, 1872) once were there. The street ends with the former “Schodnica” Oil Refinery (1896). Presently, modern industry is active in this area, yet traces of the city’s past may be found even today…

Kiedyś | dakedy | in the past

01
02
03
04
05
06
07
08
09
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.