Pomnik Wolności

 • Pomnik Wolności

  Znajdujący się w centralnym miejscu skweru Pomnik Wolności, odsłonięty w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w listopadzie 2018 roku, jest wierną rekonstrukcją pomnika autorstwa Jana Raszki, który stał na Placu Wolności w Dziedzicach w latach 1924-1939. Autorem zrekonstruowanego monumentu jest prof. Karol Badyna z Krakowa.
  GPS: 49°54’39.6 N 19°00’20.3 E
  Zobacz punkt na mapie
  Przedwojenny pomnik został ufundowany przez mieszkańców jako symbol wdzięczności na pamiątkę wymarszu Legionistów z Dziedzic (1914) pod komendą Adolfa Janika na fronty I wojny światowej oraz przyłączenia ziemi śląskiej do Rzeczypospolitej i stał na Placu Wolności przed dworcem kolejowym w Dziedzicach. W 1939 roku został zniszczony przez hitlerowców. Położony przy Rondzie Żołnierzy Niezłomnych i ważnych arteriach komunikacyjnych – ulicach Niepodległości i Adama Mickiewicza – Skwer Stulecia został wybudowany wraz z pomnikiem przez Gminę Czechowice-Dziedzice w 2018 roku. Odbywają się tutaj uroczystości miejskie, w szczególności te związane z ważnymi świętami państwowymi, jest to również miejsce spotkań i odpoczynku dla mieszkańców. W sąsiedztwie placu znajdują się siedziby ważnych dla funkcjonowania miasta instytucji – m.in. Urząd Miejski, Urząd Stanu Cywilnego, Miejski Dom Kultury oraz Komisariat Policji.
 • Pamätník Slobody

  Pamätník Slobody [Pomnik Wolności] je situovaný v strede námestia. Bol odhalený pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska, v novembri 2018. Je to verná rekonštrukcia pomníka autorstva Jana Raszka, ktorý stál na Námestí Slobody [Placu Wolności] v rokoch 1924 až 1939. Autorom rekonštruovaného monumentu je prof. Karol Badyna z Krakova.
  GPS: 49°54’39.6 N 19°00’20.3 E
  Zobraziť miesto na mape
  Predvojnový pomník bol postavený zo zbierok obyvateľov ako symbol vďaky na pamiatku vypochodovania dobrovoľníkov – Legionárov z Dedíc (1914) pod vedením Adolfa Janika na fronty 1. svetovej vojny, ako aj na pamiatku pripojenia Sliezskeho územia k Poľskej republike. Pomník stál na Námestí Slobody pred železničnou stanicou v Dediciach. V roku 1939 ho zničili nacisti. Pomník sa nachádza pri okružnej križovatke Żołnierzy Niezłomnych a dôležitých komunikačných tepnách – ulici Niepodległości a ulici Adama Mickiewicza – Skwer Stulecia [Námestie storočia] spolu s pomníkom dalo v roku 2018 postaviť mesto Čechovice-Dedice. Konajú sa tu mestské slávnosti, predovšetkým tie súvisiace s dôležitými štátnymi sviatkami. Je to tiež miesto stretnutí a oddychu miestnych obyvateľov. V blízkosti námestia sídla dôležité mestské inštitúcie – medzi inými mestský úrad, matričný úrad, mestský dom kultúry a polícia.
 • Freedom Monument

  Located in the central place of the square, the Freedom Monument [Pomnik Wolności], unveiled in November 2018 ‒ in the 100th anniversary of regaining independence by Poland, is an accurate reconstruction of a monument of Jan Raszka which was standing at Freedom Square [Plac Wolności] in Dziedzice in 1924-1939. The author of the reconstructed monument is Prof. Karol Badyna from Cracow.
  GPS: 49°54’39.6 N 19°00’20.3 E
  See place on the map
  The pre-war monument was funded by residents as a symbol of gratitude to commemorate marching out of the Legionnaires from Dziedzice (1914) under Adolf Janik’s command to fronts of World War I and jointing the Silesian land to the Republic of Poland and it was situated at the Plac Wolności [Freedom Square] in front of the railway station in Dziedzice. In 1939 it was destroyed by the Nazis. Located at the Stalwart Soldier Roundabout and important lines of communication ‒ Niepodległości Street and Adama Mickiewicza Street ‒ Skwer Stulecia [Century Square] was built together with the monument by Czechowice-Dziedzice Commune in 2018. City celebrations are held there, in particular these related to significant national holidays, and it is also a meeting and leisure place for residents. In the vicinity there are seats of institutions of importance for the functioning of the city, i.e. among others City Hall, Civil Registry, City Culture Centre and the Police Station.

Kiedyś | dakedy | in the past

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.