Plac Jana Pawła II

 • Plac Jana Pawła II

  Reprezentacyjny punkt miasta, były plac targowy Czechowic. Znajduje się tutaj budynek Urzędu Miejskiego, wybudowany w 1936 r., jako siedziba Urzędu Gminy Czechowice, Kościół pw. NMP Królowej Polski, budowany w latach 1937-1939 i Park „Zieleźnika”, założony w latach 20. XX w., przez ówczesnego wójta – Franciszka Zieleźnika.
  GPS: 49°54’41.2 N 19°00’27.0 E
  Zobacz punkt na mapie
  Budynek Urzędu Miejskiego wybudowano w stylu funkcjonalizmu, wg projektu Adolfa Kurciusa. Pierwszym zasiadającym tu wójtem był Franciszek Zieleźnik (w przedsionku budynku – tablica pamiątkowa). Po II wojnie światowej powiększony został o dwie kondygnacje. Modernistyczny Kościół pw. NMP Królowej Polski i Matki Boskiej Różańcowej zbudowano wg projektu budowniczego z Katowic, Affa (poświęcony 1945, konsekrowany 1970). W prezbiterium znajduje się obraz (1947) namalowany przez Ludwika seniora i Ludwika juniora Konarzewskich z Istebnej – przedstawia on Kościół Królujący, Cierpiący i Pielgrzymujący z uwzględnieniem symboliki narodowej oraz wydarzeń z życia Czechowic (np. uroczystość związana ze sprowadzeniem relikwii św. Andrzeja Boboli, 1938). Park „Zieleźnika” (ulice Parkowa – Henryka Sienkiewicza – Studencka) powstał w ramach realizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a nasadzenia drzew są dziełem nauczyciela Jana Siwego – długoletniego opiekuna parku.
 • Námestie Jána Pavla II

  Reprezentačné miesto, bývalé trhové námestie Čechovíc. Nachádza sa tu budova Mestského úradu, postavená v roku 1936 ako sídlo obecného úradu Čechovíc, kostol Panny Márie Kráľovnej Poľska, postavený v rokoch 1937-1939, ako aj park „Zieleźnik“, založený v 20. rokoch 20. storočia vtedajším starostom – Františkom Zieleźníkom.
  GPS: 49°54’41.2 N 19°00’27.0 E
  Zobraziť miesto na mape
  Budova mestského úradu bola postavená vo funkcionalistickom štýle podľa projektu Adolfa Kurciusa. Prvým starostom, ktorý sídlil v novej budove, bol František Zieleźnik (vo vestibule je mu venovaná pamätná tabuľa). Po 2. svetovej vojne boli dostavané dve poschodia. Modernistický kostol Panny Márie Kráľovnej Poľska a Ružencovej Panny Márie bol postavený podľa architektonického projektu Affa z Katovíc (požehnaný v roku 1945, posvätený v roku 1970). V presbytériu sa nachádza obraz (1947), ktorý namaľoval Ludwik senior a Ludwik junior Konarzewski z Istebnej. Obraz predstavuje Kráľovskú, Trpiacu a Putujúcu Cirkev s prvkami národnej symboliky a udalostí z histórie Čechovíc (napr. slávnostné príchod relikvií sv. Andreja Bobolu v roku 1938). Park „Zieleźnik” (ulice Parkowa – Henryka Sienkiewicza – Studencka) vznikol v rámci realizácie územného plánu mesta, a výsadba stromov je dielom učiteľa Jana Siwého – mnohoročného správcu parku.
 • John Paul II Square

  A hallmark of the city, the former market square of Czechowice. The building of the City Hall, built in 1936 as the seat of the Czechowice Commune Office, Blessed Virgin Mary Queen of Poland, built in 1937-1939, and “Zieleźnik” Park, founded in the 1920s by the then Head of Commune ‒ Franciszek Zieleźnik, are situated there.
  GPS: 49°54’41.2 N 19°00’27.0 E
  See place on the map
  The building of the City Hall was erected in the functionalism style according to a design of Adolf Kurcius. The first governor of commune sitting there was Franciszek Zieleźnik (in a vestibule of the building ‒ a memorial plate). Following World War II it was expanded with two storeys. The modernist Blessed Virgin Mary Queen of Poland and Lady of the Rosary Church was built in line with a design of a builder From Katowice, Affa (blessed in 1945, consecrated in 1970). In the chancel there is a painting (1947) made by senior Ludwik Konarzewski and junior Ludwik Konarzewski from Istebna ‒ it presents the Reigning, Suffering and Pilgrim Church, including the national symbols and events from the life of Czechowice (e.g. a celebration related to bringing a relic of St. Andrew Bobola, 1938). “Zieleźnik” Park (Park ‒ Henryka Sienkiewicza ‒ Students’ Streets) was created as part of implementation of a spatial development plan of the commune, while the planted trees are the work of teacher Jan Siwy who was a conservator of the park for many years.

Kiedyś | dakedy | in the past

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.