Kościół Świętej Katarzyny

 • Kościół Świętej Katarzyny

  Kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny to historycznie pierwsza znana świątynia zlokalizowana na terenach miasta, leżąca na terenie Czechowic Dolnych. Jest to budynek barokowy, wzniesiony w latach 1722-1729 na miejscu drewnianego budynku z XV wieku. Zabytkowy cmentarz przykościelny powstał w początkach istnienia kościoła, a otaczający go mur pochodzi z 1768 r.
  GPS: 49°53’30.2 N 19°00’11.2 E
  Zobacz punkt na mapie
  Na zewnętrznej ścianie kościoła umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą mieszkańcom Czechowic, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. Nad portalem głównego wejścia znajdują się herby fundatorów: hrabiego Franciszka Karola Kotulińskiego i jego żony Marii Antoniny. W kaplicy bocznej umieszczono ołtarz z kościoła drewnianego. Figura św. Jana Nepomucena na cmentarzu przykościelnym pochodzi z lat 1780-1790. Obok kościoła stoi dom pogrzebowy (1883) oraz budynki probostwa i wikarówki (1907-1910). Po drugiej stronie ulicy ulokowano cmentarz parafialny (założony 1921-1931) i nowy cmentarz miejski. Nieopodal, przy ulicy Chłopskiej znajduje się budynek „Starej Szkoły” – dziś Szkoły Podstawowej nr 1 – wzniesiony w latach 1871-1872 wg projektu Gustawa Kunca z Bielska (najstarsza szkoła w mieście, ul. Chłopska 73). Przed nim – zabytkowy kamień graniczny z 1722 r. Obok jest budynek tzw. Nowej Szkoły (1910-1911, ul. Chłopska 70) wykorzystywany w czasie I wojny światowej do celów wojskowych (kwarantanna rosyjskich jeńców wojennych).
 • Kostol svätej Kataríny

  Kostol svätej Kataríny je historicky prvý známy chrám na území mesta, leží na území Dolných Čechovíc. Baroková budova bola postavená v rokoch 1722-1729 na mieste drevenej zástavby z 15. storočia. Historický cintorín okolo kostola bol založený po postavení kostola, a cintorína múr pochádza z roku 1768.
  GPS: 49°53’30.2 N 19°00’11.2 E
  Zobraziť miesto na mape
  Na vonkajšom múre kostola je umiestnená pamätná tabuľa venovaná obyvateľom Čechovíc, ktorí zahynuli počas 1. svetovej vojny. Nad portálom hlavného vstupu do kostola sú erby fundátorov: grófa Františka Karola Kotulinského a jeho manželky Márie Antónie. V bočnej kaplnke bol umiestnený oltár z dreveného kostola. Socha sv. Jána Nepomuckého na kostolnom cintoríne pochádza z rokov 1780-1790. Pri kostole stojí pohrebný dom (1883) a budova fary a kaplánky (1907-1910). Na druhej strane ulice bol umiestnený farský cintorín (založený v rokoch 1921-1931) a nový mestský cintorín. Neďaleko, na ulici Chłopska, sa nachádza budova „Starej školy“ – v súčasnosti 1. základná škola – postavená v rokoch 1871-1872 podľa projektu Gustava Kunca z Bielska (je to najstaršia škola v meste, ul. Chłopska 73). Pred budovou stojí historický hraničný kameň z roku 1722. Vedľa je budova „Novej školy“ (1910-1911, ul. Chłopska 70), ktorú počas 1. svetovej vojny používalo vojsko (ako miesto karantény vojenských zajatcov).
 • Saint Catherine Church

  The Saint Catherine Church historically is the first known temple located in the territory of the city, in the area of Lower Czechowice. It is a baroque building, erected in 1722-1729 in the place of a wooden building from the 15th century. A historic churchyard was created in the beginning of church’s existence, while the wall around it dates back to 1768.
  GPS: 49°53’30.2 N 19°00’11.2 E
  See place on the map
  On the external wall of the church, there is a plaque devoted to residents of Czechowice who died during World War I. Over the portal of the main entrance there are coats of arms of founders: count Franciszek Karol Kotuliński and his wife Maria Antonina. The side chapel contains an altar from the wooden church. A statue of St. Jan Nepomucen in the churchyard is from 1780-1790. A funeral parlour (1883) and buildings of presbytery and curate’s lodging (1907-1910) are located by the church. On the other side of the street a parish cemetery (founded in 1921-1931) and a new city cemetery was situated. Nearby, at Peasant Street there is the “Old School” building ‒ today Primary School No. 1 ‒ erected in 1871-1872 according to a design of Gustaw Kunc from Bielsko (the oldest school in the city, 73, Peasant Street). In front of it ‒ a historic boundary stone from 1722. Close by, there is the building of the so-called New School (1910-1911, 70, Peasant Street) used in the course of World War I for military purposes (quarantine of Russian prisoners of war).

Kiedyś | dakedy | in the past

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.