Klasztor

 • Klasztor

  Klasztor i Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów mieszczą się w gmachu z lat 1903-1905, do którego wiedzie dębowa Aleja im. św. Andrzeja Boboli – patrona miasta. Obok – park przyklasztorny i kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, a naprzeciwko – budynek szkoły, w którym w okresie I wojny światowej mieścił się szpital polowy i punkt zborny legionistów.
  GPS: 49°54’28.6 N 19°00’09.4 E
  Zobacz punkt na mapie
  Przy klasztorze znajdują się dwie kaplice – św. Józefa (1905) ozdobiona polichromią Andrzeja Dzięgielowskiego (z lat 70. XX wieku) oraz św. Ignacego. W czasie II wojny światowej kompleks był punktem przejściowym nr 173 dla przesiedleńców niemieckich i Polenlager nr 63. Kościół powstawał w latach 1988-1998, a wystrojem świątyni zajmował się o. Zygfryd Kot SJ wraz z grupą artystów z Krakowa (m.in. Wojciech Pundel, Tadeusz Hanejko). Znajdują się tutaj m.in. stacje Drogi Krzyżowej (1908) przywiezione z kościoła jezuickiego we Lwowie i figura NMP Niepokalanej wykonana w Paryżu (1904) i przywieziona z klasztoru Jezuitów w Tarnopolu. W parku rosną m.in. dęby kaukaskie, choiny kanadyjskie i krzewy różanecznika. Naprzeciwko kościoła stoi budynek Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Klasztorna 21), „spadkobierczyni” Polskiej Szkoły Wydziałowej (1910), obok którego można zobaczyć kamień graniczny z 1722 r., wyznaczający granicę między ówczesnymi wsiami Dziedzice i Czechowice (pełnił funkcję graniczną aż do 1950 r.).
 • Kláštor

  Jezuitský kláštor a exercičný dom sídlia v budove postavenej v rokoch 1903-1905 ku ktorej vedie dubová Aleja sv. Andreja Bobolu – patróna mesta. Vedľa sa nachádza kláštorný park a kostol sv. Andreja Bobolu, a oproti školská budova, v ktorej bola počas 1. svetovej vojny poľná nemocnica a stredisko legionárov.
  GPS: 49°54’28.6 N 19°00’09.4 E
  Zobraziť miesto na mape
  Pri kláštore sú dve kaplnky – sv. Jozefa (1905), zdobená polychrómiou Andreja Dzięgielowského (zo 70. rokov 20. storočia), a sv. Ignáca. Počas 2. svetovej vojny sa tu nachádzal tranzitný bod č. 173 pre nemeckých presídlencov a Polenlager (nacistický koncentračný tábor pre Poliakov) č. 63. Kostol bol postavený v rokoch 1988 – 1998 a interiér kostola navrhol páter Zygfryd Kot SJ spolu s umelcami z Krakova (medzi inými Wojciech Pundel, Tadeusz Hanejko). Nachádzajú sa v ňom medzi inými zastavenia krížovej cesty (1908) privezené z jezuitského kostola v Ľvove a socha Nepoškvrnenej Panny Márie vytvorená v Paríži (1904) a privezená z jezuitského kláštora v Ternopiľu. V parku medzi iným rastú kaukazské duby, kanadské smreky a rododendrony. Oproti kostolu stojí budova 5. základnej školy (ul. Klasztorna 21), „dedička” Poľskej odbornej školy (1910), vedľa nej sa nachádza hraničný kameň z roku 1722, postavený na vtedajšej hranici medzi obcami Dedice a Čechovice (hraničnú funkciu plnil až do roku 1950).
 • Monastery

  Jesuit Retreat House and Monastery are contained in an edifice of 1903-1905 to which oak St. Andrew Bobola Avenue, who was the city’s patron, leads. Nearby – a monastery park and St. Andrew Bobola Church, and in front of it – a school building housing in the period of World War I a field hospital and a rallying point of legionnaires.
  GPS: 49°54’28.6 N 19°00’09.4 E
  See place on the map
  At the monastery there are two chapels ‒ St Joseph’s (1905) ornamented by a polychrome of Andrzej Dzięgielowski (from the 1970s) and St Ignacy’s. In the times of World War II the complex was a transition point no. 173 for German migrants and Polenlager no. 63. The church was built in 1988-1998, and decorated by Jesuit Zygfryd Kot with a group of artists from Cracow (among others Wojciech Pundel, Tadeusz Hanejko). It contains, among others, stations of the Way of the Cross (1908) brought from a Jesuit church in Lviv and a statue of Blessed Virgin Marry Immaculate made in Paris (1904) and brought from a Jesuit monastery in Tarnopol. Caucasian oaks, Canadian pine trees and rhododendron bushes, among others, are growing in the park. Opposite the church there is the building of Primary School No. 5 (21, Monastery Street), “heiress” of the Polish Department School (1910), next to which you can see a boundary stone from 1722, indicating a border between then villages of Dziedzice and Czechowice (it served a border function up to 1950).

Kiedyś | dakedy | in the past

01
02
03
04
05
06
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.